Alle Nachrichten

Q: dùng máy nén hay dùng bán dẫn.?

gefragt von BG103716141 auf 2020-09-25 07:18:54

Thor0001 use a compressors

2021-11-25 11:29:13 Hilfreich (1)
Vorlegen
Antworten (2)

Q: dùng náy nén hay dùng điện tử?

gefragt von BG103716141 auf 2020-09-25 07:21:37

Bruce electric.

2020-10-12 05:26:36 Hilfreich (0)
Vorlegen
Antworten (1)

Q: có cần dùng nước làm mát không?您需要使用冷却水吗

gefragt von BG103716141 auf 2020-08-27 03:57:08

Penniferous Tháp đơn ở trên vẫn được sử dụng để làm mát

2020-09-05 02:17:00 Hilfreich (0)
Vorlegen
Antworten (1)